Bestemming nieuwe pand

Sinds 2007 is Stichting Ontmoeting werkzaam in Hoek van Holland, vanuit ons pand aan de Prins Hendrikstraat 211. Al geruime tijd zijn we op zoek naar een grotere locatie en die hebben we gevonden in het voormalig gebiedskantoor.

Ontmoeting wil 18 woonunits realiseren voor kwetsbare cliënten die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen. Ze wonen daar één tot anderhalf jaar. In die periode worden heldere doelen gesteld waaraan zij kunnen werken en wordt er gezocht naar betaalbare huisvesting in Hoek van Holland of in Rotterdam. Ontmoeting biedt deze cliënten begeleiding bij het wonen en bij het vinden van dagbesteding en zo mogelijk een arbeidsplaats. Het doel is dat cliënten zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen met een eigen huurcontract, waarbij Ontmoeting (ambulante) hulp blijft bieden.

Verbinding met de buurt

Vanuit onze hulpverlening streven we naar verbinding tussen de wijk en de nieuwe bewoners. De dagbesteding van onze cliënten kan zo ingericht worden dat cliënten zich nuttig maken in hun directe woonomgeving. Met elkaar willen we graag in gesprek gaan over enkele concrete activiteiten om dat vorm te geven.

Start verbouwing

Voor het toekomstig gebruik en de verbouwing van het pand is een omgevingsvergunning nodig. Ontmoeting heeft een vergunning gekregen en is sinds 13 november 2023 eigenaar van het pand. In januari 2024 is de verbouwing gestart om het pand hiervoor geschikt te maken. De verbouwing wordt uitgevoerd door Jongekrijg MaasBouw B.V. We verwachten na de zomer het pand in gebruik te nemen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over onze nieuwe locatie

 • Wie worden de bewoners van deze locatie?

  Op onze locaties bieden we steun aan mensen die zijn vastgelopen, bijvoorbeeld doordat ze geen dak meer boven hun hoofd hebben. We zetten zowel professionals als vrijwilligers in, zodat ze weer kunnen wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Is de doelgroep op de nieuwe locatie vergelijkbaar met die aan de Prins Hendrikstraat 211, de voormalige locatie?

  Tot 1 maart 2021 was aan de Prins Hendrikstraat 211 een sociaal pension gevestigd. Daar zaten cliënten met een intensieve begeleidingsvraag en vaak verslavingsproblematiek. Sinds 1 maart 2021 zitten er cliënten die zelfstandig kunnen wonen met begeleiding, een minder ‘zware’ doelgroep dus. De doelgroep die vanaf 1 maart 2021 aan de Prins Hendrikstraat 211 woont, komt ook op de nieuwe locatie te wonen.

 • Komen op deze nieuwe locatie (ook) bewoners te wonen die in de huidige locatie van Stichting Ontmoeting aan de Prins Hendrikstraat 211 wonen?

  Ja, de bewoners die op het moment dat het nieuwe pand in gebruik wordt genomen, aan de Prins Hendrikstraat 211 wonen, verhuizen en gaan op de nieuwe plek wonen.

 • Gaat de huidige locatie van Stichting Ontmoeting aan de Prins Hendrikstraat 211 dicht?

  Ja, Ontmoeting verlaat dat pand dan. We huren het pand aan de Prins Hendrikstraat 211 van WVH, de woningcorporatie in Hoek van Holland, en het pand gaat naar haar terug.

 • Worden er cliënten geplaatst met psychische problematiek of verslaving?

  Bij de doelgroep is in principe géén sprake van ernstige psychische problematiek of een ernstige verslaving.

 • Komen er ook kinderen en jongeren?

  Nee, er wonen cliënten die ouder zijn dan 27 jaar.

 • Wie bepaalt wie bewoner mag worden op deze locatie?

  De intake vindt plaats door het team van Ontmoeting in Hoek van Holland. Dan wordt ook gekeken of iemand past op deze locatie.

 • Krijgen deze bewoners begeleiding?

  We leren onze bewoners om een huishouden te voeren, met financiën om te gaan en fysiek en geestelijk sterk te worden, zodat zij kunnen participeren in de samenleving. De ambulante woonbegeleider zal hen een aantal uren in de week zorg en begeleiding geven.

 • Is de begeleiding ook 's nachts en in het weekend?

  Nee, de begeleiding is overdag. Wel hebben we camera’s hangen. Ook is er een 7 x 24 uur bereikbaarheidsdienst, en zo nodig komen we dan op locatie. We letten erop dat er een doelgroep instroomt voor wie dit ook kan.

 • Wat doen bewoners overdag?

  Dat zal per bewoner verschillend zijn. De één zit veel thuis, terwijl de ander een dagbesteding heeft of (vrijwilligers)werk doet. We richten ons bij de hulptrajecten op het vinden van passende dagbesteding en de begeleiding daarin.

 • Waar komen cliënten vandaan?

  Cliënten die op dit moment geen dak boven hun hoofd hebben, zelfstandig met begeleiding kunnen wonen, en die zelf binding hebben met de gemeente Rotterdam. Dat kunnen cliënten uit de stad Rotterdam zijn, of uit Hoek van Holland zelf.

 • Hoe stromen cliënten uit?

  Cliënten stromen via urgentie uit naar een zelfstandige woning met begeleiding. Dat kan in de stad Rotterdam zijn, dat kan ook in Hoek van Holland zijn. We hebben een goede samenwerking met WVH, de woningcorporatie in Hoek van Holland. Zij heeft via de prestatieafspraken een taakstelling voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, daardoor draagt elke Rotterdamse corporatie haar aandeel bij rondom de door- en uitstroom van kwetsbare doelgroepen. Deze taakstelling zorgt er ook voor dat andere woningzoekenden voldoende kansen behouden op de woningmarkt van Rotterdam en dus ook Hoek van Holland.

 • Wat gebeurt er verder op deze locatie?

  Naast dat er 18 cliënten wonen, is er kantoorruimte voor onze medewerkers. Daarnaast heeft het gebiedskantoor een middenterrein (de voormalige raadszaal). We zijn in overleg met geïnteresseerden om hier activiteiten aan te bieden.

 • Hanteren jullie regels voor de bewoners?

  Ja, we hanteren zeker regels. Deze worden met de bewoners doorgenomen voordat er een contract getekend wordt. Op deze regels wordt gehandhaafd als de cliënten er wonen.

 • Hoe is de buurt betrokken?

  Met direct omwonenden is inmiddels twee keer overlegd in een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt na de verbouwing omgevormd tot een beheercommissie. Met vertegenwoordigers van de buurt, Stichting Ontmoeting, de gemeente en andere partijen in Hoek van Holland worden afspraken gemaakt. De afspraken die daar worden gemaakt, leggen we vast in een beheerconvenant. De beheercommissie blijft minimaal één keer per jaar bij elkaar komen, en in de eerste periode vaker.

Meer informatie of vragen over ons nieuwe pand?

Neem contact met ons op.
Geert Schipaanboord

Manager Maatschappelijk Opvang

hoekvanholland@ontmoeting.nl