Op een prachtige plek, in een veilige omgeving, bieden wij Verblijfszorg voor in totaal 30 cliënten. Het terrein van Ontmoeting biedt rust en veiligheid wat voor veel cliënten belangrijke voorwaarden zijn om gericht aan hun toekomst te werken, zeker wanneer zij net uit detentie komen. Wij richten ons op een middelenvrij traject waarbij er zeer regelmatig gecontroleerd wordt. 

Wij bieden rust

Cliënten wonen in een eigen kamer of appartement, waarin zij zich kunnen terugtrekken, waar zij op adem kunnen komen. Voorzieningen als sanitair en keuken zijn gedeeld. Samen proberen wij het traject zo in te richten dat zij deze plek voor een bepaalde periode als hun thuis zullen ervaren.  

 In Epe worden alleen mannen begeleid. 

Hulpvragen

Cliënten hebben hulpvragen, deze komen uit verschillende levensgebieden. Te denken valt aan: 

 • Woonvaardigheden 
 • Structuur krijgen in de dag 
 • Werkvaardigheden 
 • Psychische of lichamelijk functioneren 
 • Middelengebruik  
 • Financiën 
 • Justitie en de bijbehorende kaders 
 • Netwerken  
 • Een zinvolle dagbesteding 

Op bovengenoemde levensgebieden zullen cliënten in samenwerking met begeleiders doelen gaan opstellen en uitvoeren. 

Er is een eenvoudig uitgewerkt ‘Bewonersprofiel’, dat een beeld geeft van het type client wat past binnen ons traject en kan als startpunt worden gezien.  

"Mijn woning biedt me rust en herstel. Het is de plek waar ik op adem kom. "

- Dennis

Modulegericht werken

Wanneer uw client wordt geplaatst bij Ontmoeting zal hij starten met de ‘ervaringsweken’. In deze weken doen zij mee met een aantal groepsmomenten, eten zij mee en zijn bij ‘koffie momenten’ zodat zij andere cliënten en begeleiding leren kennen, en wij hen. In deze weken gaan zij alleen met begeleiding weg van terrein, denk hierbij aan het doen van de boodschappen.  

Deze ervaringsweken kunnen, wanneer hier behoefte aan is, verlengd worden of ingezet als het nodig is om een stapje terug te doen en veiligheid te bieden.  

Traject en begeleidingsplan

De duur van het traject waar uw cliënt aan deelneemt is 1 jaar en is verdeeld in 3 modules van 4 maanden. De eerste module staat in het teken van stabilisatie, de tweede module staat in het teken van her- oriënteren en in de derde module staat re- integreren centraal. 

Aan het begin van de module worden de doelen opgesteld en vastgelegd in een begeleidingsplan. Aan het einde van iedere module vindt er een evaluatie plaats, die zoveel als mogelijk door alle betrokken partijen wordt bijgewoond. Doelen worden besproken, bijgesteld of afgesloten waarna een volgende module start.  

Hoe verder in het proces, hoe meer zelfstandigheid. Dit is terug te zien in verloven tijdens het weekend en werk vinden buiten het terrein van Ontmoeting.  

Middelenvrij traject

Wij zijn een middelenvrij traject en hier wordt zeer regelmatig op gecontroleerd middels urinecontroles en blaastesten. Ook voeren wij kamercontroles uit en wanneer iemand in bezit is van een auto nemen we deze mee in de controle.  

Vanuit dit middelenvrij beleid werken wij met cliënten die een verslaving hebben. Mocht er sprake zijn van een terugval in middelengebruik dan werken wij met een herstelbeleid. We zullen het gesprek aangaan, oorzaken bespreken, motivatie en perspectief van iemand aan bod laten komen en interventies inzetten om een volgende terugval te voorkomen. Terugval is vaak een onderdeel van herstel, de motivatie om te herstellen is een sleutel tot verandering. Een behandeling volgen is verplicht bij deze problematiek, behandelaren worden in het proces van herstel betrokken zodat we een duidelijke koers varen. Daar waar nodig zullen we een extra MDO plannen. 

 

Activering

Werken tijdens het verblijf van Ontmoeting is een belangrijk onderdeel van het traject.  De dagactivering zorgt ervoor dat er structuur komt in het leven van de client.  

We nemen als standaard dat cliënten de eerste 3 maanden op het terrein werken. Zo komen zij tot rust, wennen aan het nieuwe ritme, en leren de tijden en verantwoordelijkheden die hierbij horen weer op te pakken. Qua werk kan gedacht worden aan werken in de hout werkplaats, in de groentetuin, hout hakken, schoonmaakwerkzaamheden, montagewerk, onderhoudswerkzaamheden ed. We bieden maatwerk aan hen die deze stabiliteit snel te pakken hebben, of aan hen bij wie gezien wordt dat een dagbesteding buiten de deur helpend is in het proces. Zij kunnen vanaf 6 weken al buiten de deur werken.  

"Hier kan ik weer stappen zetten richting herstel."

- Abdel

Open terrein

Het Ontmoeting-terrein is open. In principe zijn cliënten na de ‘ervaringsweken’ vrij om zich buiten ons terrein te begeven. Maar als cliënten dat zelf graag willen, kunnen we met hen afspreken dat ze voor een bepaalde periode het terrein niet zullen verlaten en dat ze daar ook op aanspreekbaar zijn. 

Contra indicatie

Wij vragen van cliënten dat zij abstinent binnenkomen en een zekere vorm van stabiliteit hebben. Verder zal, wanneer wij daar vragen bij hebben, psychiatrische problematiek een onderwerp zijn van gesprek voordat een eventuele intake zal plaatsvinden, om samen met de verwijzer te kijken of de problematiek niet te veel op de voorgrond staat en behandeling mogelijk voorliggend is. Dit geldt ook voor het intelligentieniveau, waarbij we wel een aanbod hebben voor cliënten met LVB. We kijken hierbij of de taligheid van ons aanbod voldoende aansluit bij de mogelijkheden van de client. Tot slot zullen we bij een aanmelding van een client met een delict op gebied van zeden altijd een individuele afweging maken of dit passend is in het traject. We zullen uiteindelijk in overleg tot een besluit komen.  

Belangrijke vragen

 • In welke regio's bieden jullie Beschermd wonen?

  Wij beschikken over een specialistische FZ Beschermd Wonen locatie in Epe. Op dit terrein bieden we 24-uurszorg aan ex-gedetineerde mannen.

 • In welke regio's bieden jullie dagbesteding?

  In Noord-Holland, Zuid-Holland en op de Veluwe bieden wij zeer diverse trajecten aan.

 • Hoe worden medewerkers geschoold?

  Wij zijn specialist in forensische zorg. Al onze medewerkers volgen dan ook gerichte forensische scholing. Jaarlijks volgen zij ook bijscholing om hun kennis op peil te houden. Collega’s delen hun kennis met andere collega’s via een interne kerngroep Forensische Zorg. We weten dat goede Forensische zorg vraagt om forensische scherpte, die erop gericht is om de belangen van de cliënt en van de maatschappij in evenwicht te houden. Die scherpte is nooit vanzelfsprekend en heeft voortdurend onderhoud nodig. Onze grondige aanpak op het gebied van opleiding, training en kennisdelen stelt ons in staat hoge kwaliteit te leveren en die kwaliteit binnen Ontmoeting ook te borgen.